Inscripció al Registre de Catalans a l'Exterior

 

Quina documentació cal aportar per inscriure’s al Registre de Catalans a l’Exterior?

Per tal de poder ser inscrit al registre de catalans a l’exterior cal acreditar la identitat i nacionalitat espanyola, la residència a l'exterior i el darrer veïnatge administratiu a Catalunya.

Un cop tinc la documentació, quins passos he de seguir per inscriure’m al Registre de Catalans a l’Exterior?

Per fer la inscripció cal dirigir-se al següent enllaç (http://exteriors.gencat.cat/registrecatalans) del Departament d'Afers Exteriors i de la Unió Europea de la Generalitat de Catalunya.

On es pot presentar el formulari de preinscripció al Registre de Catalans a l’Exterior?

Es pot presentar a la seu de la Secretaria d’Afers Exteriors i de la Unió Europea o bé a qualsevol de les Delegacions del Govern de la Generalitat de Catalunya (Alemanya, Àustria, Brussel·les, Estats Units d’Amèrica, França i Suïssa, Itàlia, Portugal i Regne Unit).

El formulari de sol·licitud juntament amb la documentació acreditativa també es pot enviar per correu postal o servei de missatgeria privada a l'adreça: 

Departament d'Afers, Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència

Via Laietana, 14

08003, Barcelona

IMPORTANT Comprova que ho tinguis tot!

Dins de la carta dirigida al Departament d'Afers Exteriors has d'adjuntar:

Com i quan es rep una resposta de la inscripció al Registre de Catalans a l’Exterior?

La resolució i notificació de la resolució d'inscripció s'efectuaran en el termini màxim de sis mesos a comptar des de la data de la sol·licitud. D'acord amb el que estableix l'article 54.2 apartat c) de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, transcorregut aquest termini de sis mesos sense que s'hagi dictat i notificat resolució expressa, les sol·licituds s'entendran desestimades.