Llei del Referèndum

El dia 4 de juliol de 2017 el Govern de la Generalitat va fer públic l'esborrany de la llei del referèndum d'autodeterminació.
Així doncs, i tal com enumera el seu primer article, aquesta llei regula la celebració del referèndum d'autodeterminació vinculant sobre la independència de Catalunya, les seves conseqüències en funció de quin sigui el resultat i la creació de la Sindicatura Electoral de Catalunya.

Igualment, la literalitat de la norma deixa ben clar que en el cas que hi hagi més vots afirmatius que negatius la implicació política real serà la independència de Catalunya i que es farà l'oportuna declaració d'independència després que s'hagi celebrat una sessió ordinària al Parlament de Catalunya, sessió que es convocarà un cop passats dos dies de la celebració del referèndum.

Pel que fa al vot dels residents a l'exterior, l'article 6 fa menció d'aquest dret i exposa que tenen dret de vot els catalans residents a l'estranger que hagin tingut el darrer veïnatge administratiu Catalunya, que compleixin els requisits legalment exigibles i que hagin sol·licitat formalment de prendre part en la votació. D'aquesta manera, es dóna dret als catalans residents a l'exterior que hagin tingut la seva última residencia a Catalunya. Això significa que podran votar aquells que hagin estat empadronats a Catalunya abans de marxar a l'estranger.

L'article 18 a més a més estableix la competència que té la Sindicatura Electoral de Catalunya de validar el procediment de votació anticipada pels electors residents a l'exterior. Per tant en la norma es regula un sistema de votació per anticipat.

És en l'article 33 on s'anuncia la competència del Govern de facilitar el cens electoral i les llistes provisionals i definitives del mateix d'acord amb l'article 34 d'aquesta Llei així com col·laborar amb el departament competent per tal de garantir el dret de vot dels catalans residents a l'exterior.

D'aquesta manera, en l'article 34.2 s'enumera que el cens electoral està compost pels electors residents a Catalunya i pels electors residents a l'exterior que compleixen amb els requisits legalment exigibles per a exercir el dret de vot. Cap elector podrà figurar inscrit simultàniament en ambdós censos. És important la menció que es fa en aquest article sobre la prohibició de la duplicitat del registre, només existirà un lloc on es pugui votar, sigui a Catalunya o a l'estranger.

Per tant la legalitat prevista referent al cens utilitzat pel vot exterior encara està per determinar, tot i que la consideració i menció especial de la realitat vigent dels catalans residents a l'estranger denota una important intenció per part del Govern de continuar treballant en aquest segment.